آزمون خواب

همان طور که می دانید مسأله ی خواب و بیداری و تأثیر آن در زندگی بسیار مهم و حیاتی است. چنانچه مایلید از سلامت خواب خود آگاهی پیدا کنید؛ لطفا آزمون زیر را انجام دهید و در صورت نیاز به اصلاح هرچه سریعتر اقدام کنید.

 

آزمون خواب
1 : معمولاً شب ها چه ساعتی می خوابید؟ *
2 : از زمانی که به رختخواب می روید، چند دقیقه طول می کشد تا خوابتان ببرد؟ *
3 : معمولاً صبح ها چه ساعتی از خواب بیدار می شوید؟ *
4 : میزان خواب واقعی شما در شب چند ساعت است؟ *
5 : در طی ماه گذشته چند بار با گذشت 30 دقیقه در رختخواب نیز نتوانستید بخوابید؟ *
6 : در طی ماه گذشته چند بار نیمه های شب یا صبح زود در وقت خواب از خواب بیدار می شدید؟ *
7 : در طی ماه گذشته چند بار مجبور بودید موقع خواب برای دستشویی رفتن بلند شوید؟ *
8 : در طی ماه گذشته چند بار نمی توانستید موقع خواب به راحتی نفس بکشید؟ *
9 : در طی ماه گذشته چند بار موقع خواب سرفه می کردید یا با صدای بلند خروپف می کردید؟ *
10 : در طی ماه گذشته چند بار موقع خواب احساس می کردید خیلی سردتان است؟ *
11 : در طی ماه گذشته چند بار موقع خواب احساس می کردید خیلی گرم تان است؟ *
12 : در طی ماه گذشته چند بار موقع خواب کابوس می دیدی؟ *
13 : در طی ماه گذشته چند بار به خاطر درد داشتن در خوابیدن دچار مشکل شده اید؟ *
14 : در طول ماه گذشته چند بار برای به خواب رفتن داروی خواب آور یا آرام بخش مصرف کرده اید؟ *
15 : در طول ماه گذشته چندبار در بیدار ماندن برای رانندگی کردن یا خوردن غذا یا کار کردن مشکل داشتید؟ *
16 : در طول ماه گذشته چندبار برای حفظ تمایل خود به انجام کارها مشکل داشته اید؟ *
17 : در طول ماه گذشته به طور کلی کیفیت خواب شما چگونه بود؟ *