آزمون افسردگی بک

آزمون افسردگی بک

 

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
1. غمگینی *
2. بدبینی *
3.احساس شکست خوردگی *
4. نارضایتی *
5. احساس گناهکاری *
6. میل به تنبیه *
7. از خود بیزاری *
8. خود انتقادی *
9. خود آزار رسانی *
10. گریه *
11. خشم *
12. کناره گیری *
13. بی تصمیمی *
14. تغییر خودپنداری *
15. دشواری در کار *
16. خواب *
17. خستگی پذیری *
18. بی اشتهایی *
19. وزن *
20. اشتغال ذهنی درباره ی بدن *
21. تمایلات جنسی *