معرفی انواع دفاع ها

دفاع های روانی افراد نوروتیک:

1.جا به جایی. 2. نمادسازی. 3. ادغام. 4. واپس زنی. 5. بازگشت لیبیدویی. 6. همانندسازی با یک خیال. 7. انتقال

دفاع های روانی گونه های وسواسی:

 1.وارونه سازی. 2. کمال گرا یی. 3. وقت شناسی افراطی. 4. باطل سازی و آیین ها. 5. جداسازی. 6. بیرونی کردن. 7. بخش بخش کردن. 8. دلیل تراشی. 9. نشخوار ذهن. 10. توجیه عقلی.

دفاع های روانی گونه های افسرده:

 1. تغییر جهت به سمت خود. 2. همانندسازی با شی (شخص) از دست رفته. 3. همانندسازی با انگاره های درونی شده. 4. انفعال. 5. ناهمانندسازی. 6. وارونه سازی.

دفاع های روانی گونه های خودآزارگرانه:

 1. انفعال. 2. همانندسازی با پرخاشگر. 3. همانندسازی با قربانی. 4. فریب پرخاشگر. 5. تهییج. 6. حرکت از انفعال به سمت فعالیت. 7. همانندسازی با شخص آسیب دیده. 8. رک گویی. 9. ارعاب دیگران.

دفاع های روانی گونه های اضطرابی (هیستری):

 1. اجتماعی شدن. 2. تکوین خطای ادراکی. 3. فریب پرخاشگر. 4. حرکت از انفعال به سمت فعالیت. 5. همانندسازی با تخیلات شخصی. 6. غریزی سازی به ویژه از نظر جنسی. 7. نمایشی ساختن. 8. تکانشگری. 9. بزرگ نمایی. 10. تعمیم. 11. بیش زیباگرایی. 12. طلاقت زبان.

دفاع های روانی رفتارهای شرمسارانه:

1. خاموشی. 2. بازداری کارکردهای شهوانی ایگو: تبدیل. 3. ایده آل سازی. 4. ترجیح همجنس خود. 5. ابهام. 6. نوع دوستی مرضی. 7. جسمانی کردن.

دفاع های روانی گونه فوبیا:

1.     فرافکنی. 2. اجتناب. 3. رفتار مقابله با هراس. 4. انفعال. 5. عاطفه ای در برابر عاطفه ای دیگر (هراس)

 

دفاع های روانی شخصیت های مرزی:

 1. بازگشت ایگویی. 2. بازگشت توپوگرافیک.

دفاع های روانی گونه های پارانوییدی:

 1. درون فکنی. 2. فرافکنی. 3. همانندسازی فرافکنانه. 4. سرزنش فرافکنانه. 5. انکار واقعیت. 6. دونیم سازی. 7. جسمانی کردن. 8. بیرونی کردن. 9. منفی گرایی. 10. پرخاشگری خصمانه. 11. آتش افروزی. 12. بزرگ نمایی. 13. بیش گوش به زنگی.

دفاع های روانی گونه های خودشیفته:

 1. همانندسازی با تصویر یا شخص ایده آل. 2. ایده آل سازی. 3. بی ارزش سازی. 4. عینی سازی. 5. ناهمانندسازی. 6. بزرگ پنداری/ همه توانی. 7. پرحرفی. 8. نمایشی ساختن. 9. اجتماعی شدن. 10. دغل بازی. 11. رک گویی.

دفاع های روانی گونه های اسکیزویید:

 1. ریاضت کشی. 2. خاموشی. 3. والایش(بدون حضور مردم). 4. اجتناب. 5. انفعال. 6. استقلال کاذب.

دفاع های روانی گونه های همراه با تکانش گری:

 1. عاطفه ای در برابر عاطفه ای دیگر. 2. حرکت از انفعال به سمت فعالیت. 3. آویختن. 4. نق زدن. 5. همانندسازی با پرخاشگر. 6. سوءمصرف مواد. 7. تکانش گری.

دفاع های روانی گونه های ضداجتماع:

 1. سرزنش فرافکنانه. 2. دلیل تراشی. 3. اجتماعی شدن. 4. همانندسازی با تخیلات خودآگاه یا ناخودآگاه والدین. 5. بزرگ نمایی. 6. همانندسازی با پرخاشگر. 7. دروغ گویی. 8. منفی گرایی. 9. جاندارزدایی.

دفاع های روانی گونه های سایکوتیک:

1.     همه دفاع های بالا. 2. ریاضت کشی. 3. انتزاع بیش از حد. 4. بازسازی واقعیت. 5. گسست. 6. خشونت فیزیکی 7. جاندارزدایی. 8. جاندارپنداری. 9. دونیم سازی. 10. تمایز زدایی. 11. انکار به تنهایی، انکار خیالات، انکار واقعیت ها و انکار عبارات. 12. توهم.

 

منبع:صدو یک مکانیسم دفاع روانی. اثر: جروم اس. بلکمن. ترجمه: غلامرضا جوادزاده

 

 

 

 

هاجر یادگاری

هاجر یادگاری کارشناس ارشد مشاوره از دانشگاه الزهرا (س)

 

65639 نظرات

ارسال نظر

لطفا موارد ستاره دار حتما پر کنید

راهیار دات کام